B2B Payment Gateway

GEC เราพัฒนา Payment Gateway ที่ให้บริการรับชำระเงินค่าของที่ Agent หรือ Dealer ของบริษัทซื้อของมาขาย โดยเน้นที่เป็น B2B Payment Gateway

GEC B2B PAYMENT GATEWAY