Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C

GEC E-Ordering + E-Invoice

Order Management