ธุรกิจการเงิน

GEC มีส่วนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้การจัดการ และการเข้าถึง
ทางการเงินเป็นไปได้ง่ายขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาขึ้น

ทำให้อำนาจในการทำธุรกรรมและเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ถูกจำกัดอยู่กับสถาบันการเงินอีกต่อไป
เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย และครอบคลุม

SOLUTIONS ของเรา

Supply Chain Finance

GEC พัฒนาระบบ Supply Chain Finance (สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจผ่านใบวางบิลช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ใช้หลักทรัพย์

Electronic Invoice Presentment & Payment [E-Invoice]

GEC เราพัฒนาระบบ E-Invoice เพื่อให้ผู้ประกอบการ และลูกค้าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คือ e-BPP ระบบแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงิน (เป็นระบบการแสดงใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้อีเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินด้วยบัตร

Crowdfunding

GEC มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Crowdfunding ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างผู้ที่ต้องการเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนผ่านหุ้นกู้ โดยมีตัวกลาง หรือ funding portal

Non-Banking
Financial Solution

โซลูชั่นในการพัฒนาระบบที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรในทุกมิติเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เราพัฒนาระบบเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งกระบวนการ ทั้งธุรกิจการเงิน, บริการเงินกู้, การจัดการเงินกู้ รวมทั้งพัฒนาระบบการชำระเงิน และระบบการเก็บเงิน

Personal Loan

GEC เราพัฒนาระบบในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อเป็นทางเลือกเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ผู้กู้จะได้รับอนุมัติวงเงินที่สามารถใช้ได้ และทยอยผ่อนชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนงวดตามที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น