Supply Chain Finance

GEC พัฒนาระบบ Supply Chain Finance (สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจผ่านใบวางบิลช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน เหมาะสำหรับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินทุนผ่านใบวางบิล และผู้ประกอบการที่ต้องการเงินหมุนผ่าน ใบวางบิลสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายในไม่กี่นาที

GEC Supply Chain Finance