Procurement Management

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้ในทุกขั้นตอน

ในปัจจุบันนี้ ระบบ e-Procurement คือหนึ่งในระบบที่นำมาใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย ผู้บริหารของบริษัทต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อช่วยลดความวุ่นวายในการขอคำสั่งซื้อ เพิ่มกำไรให้กับองค์กรด้วยการลดต้นทุนในการสั่งซื้อต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้แผนกจัดซื้อสามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดซื้อขององค์กรในอนาคตได้อีกด้วย

ระบบ e-Procurement จาก GEC คือหนึ่งในระบบที่จะเข้ามาลดความยุ่งยากในการทำงานและการขอคำสั่งซื้อภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อดีของระบบ

e-Procurement ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ครอบคลุมทั้งกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ การจ่ายเงิน และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆ ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดซื้อของแต่ละองค์กรได้ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างหลากหลาย

GEC E-Procurement