Tools

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลปัจจุบัน การทำธุรกรรมทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทาง GEC จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ

เราจึงพัฒนาเครื่องมือในการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ของทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือของเครื่องมืออย่างสูงสุด

อีกทั้ง ยังพัฒนาเครื่องมือในการช่วยการจัดการการขายสินค้าออนไลน์ และการตอบคำถามบนโลออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เพื่อเป็นการผลักดันให้คนไทยทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างเชื่อมั่น เพราะธุรกรรมทางออนไลน์ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

GEC Tools

Tools