Non - Banking Financial Solution

โซลูชั่นในการพัฒนาระบบที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรในทุกมิติ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เราพัฒนาระบบเพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งกระบวนการ ทั้งธุรกิจการเงิน, บริการเงินกู้, การจัดการเงินกู้ รวมทั้งพัฒนาระบบการชำระเงิน และระบบการเก็บเงิน

GEC FINTECH

Order Management