ธุรกิจพลังงาน

เพิ่มความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค

ในขณะเดียวกันก็ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ทำได้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรงประเด็น

SOLUTIONS ของเรา

Procurement Management

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Electronic Invoice Presentment & Payment [E-Invoice]

GEC เราพัฒนาระบบ E-Invoice เพื่อให้ผู้ประกอบการ และลูกค้าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น คือ e-BPP ระบบแสดงใบเรียกเก็บเงินและชำระเงิน (เป็นระบบการแสดงใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้อีเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินด้วยบัตร

Supply Chain Finance

GEC พัฒนาระบบ Supply Chain Finance (สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ หรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อเครือข่ายธุรกิจผ่านใบวางบิลช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนหมุนเวียนโดยไม่ใช้หลักทรัพย์

Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C