ธุรกิจการผลิต

GEC มีส่วนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เข้ามาจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ช่วยให้ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ควบคุมโฟลว์ของผลิตภัณฑ์และบริการได้ดีขึ้น ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่โลจิสติกส์
ไปจนถึงการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงซอฟต์แวร์และระบบ supply chain

SOLUTIONS ของเรา

Procurement Management

ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเอกสาร และช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Order Management

เราพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน E-Commerce การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในเชิง B2B และ B2C

Inventory Management

การวางแผนจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนทำธุรกิจ เพราะ ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับส่วนอื่นมาก ทั้งด้านการวางแผนการผลิต การตลาดและการขาย เราพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบ และสะดวกสบายมากขึ้น

Warehouse Management

ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้า ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

Transportation Management

ระบบการจัดการการขนส่ง ทั้งเรื่องของยานพาหนะ และการดำเนินงาน รวมไปถึงการวางแผน ควบคุมพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลกำไร