6 ขั้นตอนสู่การปรับเปลี่ยน Digital Transformation

6 ขั้นตอนสู่การปรับเปลี่ยน Digital Transformation

‘Digital Transformation’ เป็นคำที่คนยุคใหม่นี้ คุ้นเคยกันดี ในฐานะแนวทางที่แต่ละองค์กรมักนำไปปรับใช้เพื่อเปลี่ยนไปสู่ องค์กรดิจิทัลซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผล หรือ Productivity ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคที่หลายภาคส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญหน้ากับ Digital Disruption ยิ่งในตอนนี้เกิดวิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิด

ปัจจุบันธุรกิจองค์กรไทยหลายแห่งนั้นก็ได้เริ่มดำเนินกลยุทธ์และโครงการด้านการทำ Digital Transformation กันไปไม่น้อยแล้ว แต่โจทย์หนึ่งซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญต่อธุรกิจหลายๆ แห่งอยู่นั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME สามารถทำอย่างไร? วันนี้ GEC มีขั้นตอนเริ่มต้น 6 ขั้นตอนด้วยกัน รายละเอียด ดังนี้

6 ขั้นตอน ปรับเปลี่ยนองค์กร Digital Transformation

1.     กำหนดเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจน

องค์กรควรตั้งเป้าหมายในการทำงานภายในก่อน เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร พร้อมเหตุผลที่ทำไมบุคลากรในองค์กรจึงต้องพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกันกับ Digital Transformation ที่จะมาถึง หากทุกคนมีความเข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกัน จะทำให้องค์กรมีโอกาสขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีขึ้น เพราะทุกคนมีความเข้าใจในวัตุประสงค์ขององค์กร และตื่นตัวในการรับมือ

2.     สำรวจปัญหาและความต้องการของลูกค้าแล้วนำไปปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหม่ให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3.     เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทุกอย่าง

4.     เตรียมพนักงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

·      ปลูกฝังวัฒนธรรม ใฝ่รู้สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ และพัฒนาต่อยอดจากข้อผิดพลาดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

·      กำหนดกลยุทธ์ให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน

·      ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่พนักงาน

·      โน้มน้าวให้พนักงานเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะช่วย ให้การทำงานและการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร

5.     กำหนด Roadmap การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน จนครอบคลุมทั้งหมดตามแผนที่วางไว้

6. กำหนดเกณฑ์การวัดผลความสำเร็จของแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละแผนกไปในทิศทางเดียวกัน

Facebook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *