Benefits

สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

       บริษัท GEC ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน เราจึงตอบแทนการทำงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน โดยเราจะให้ความสำคัญกับความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยมอบสวัสดิการที่ครอบคลุมมากมายตั้งแต่ การทำงานแบบผสมผสาน วันหยุดวันเกิดเพื่อได้อยู่กับครอบครัว เราสนับสนุนให้พนักงานได้มีการอบรมประจำปี และเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ มีการตรวจสุขภาพประจำปี บัตรประกันกันสุขภาพที่ครอบคลุม อีกทั้งเป้าหมายของเราคือสร้างสภาพแวดล้อม และจิตใจให้พนักงาน มีการทำงานเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

Gallery GEC

กิจกรรม หรืองานเลี้ยง
ภายในองค์กร

กิจกรรม หรืองาน
เลี้ยงภายในองค์กร

Employee Benefit

สวัสดิการ GEC

โบนัสประจำปี

เงินโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทุ่มเทให้กับงานอย่างสำเร็จบรรลุผล

วันหยุดวันเกิด

วันหยุดพิเศษสำหรับพนักงานที่เกิดในวันและเดือนนั้นเพื่อให้ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

ทำงานแบบผสมผสาน

ทำงานจากที่บ้านได้ 2 วัน และไปสำนักงาน 3 วัน บางวันที่ผู้นำคาดหวังให้พนักงานเข้าร่วมการประชุมแบบพบปะกัน ช่วยให้ยืดหยุ่นเมื่อทำงานจากที่บ้าน แต่ยังคงชื่อมต่อแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อให้พนักงานได้มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน โดยเงินกองทุนฯ มาจากเงินที่พนักงานสะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้ตามอายุงาน

บัตรประกันสุขภาพ

บริษัทเล็งเห็นว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยครอบคลุมถึงการการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พนักงานจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสุขภาพประจำปี

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม

ลาพักร้อน

วันหยุดพักร้อน 15 วัน/ต่อปี

วันหยุดประจำปี

วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า
13 วันต่อปี

อบรมประจำปี

พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เพิ่มทักษะความรู้เชิงลึกให้คนในองค์กร กระชับความสัมพันธ์ สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพทำให้การประสานงาน
แต่ละแผนกดียิ่งขึ้น

Snack bar (ซุ้มขนม)

เป็นบริเวณที่จัดขนม อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ไว้สำหรับบริการพนักงาน
ในองค์กร

รางวัลอายุงาน

จัดให้มีรางวัลอายุงานให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงาน ตามอายุงานของพนักงาน

งานเลี้ยงประจำปี

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเพื่อให้
พนักงานทุกคนได้มาร่วมสนุก และร่วมลุ้นของรางวัลอีกมากมาย

Gallery GEC

Leadership
Boost Camp

ผู้นำ ไม่ใช่แค่ตำแหน่ง ! แต่ต้องบริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมพัฒนาผู้นำจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยปลุกความเป็นผู้นำ สร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงานผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การโค้ชชิ่ง หรือเรียนรู้ จากการทดลองทำโปรเจค ด้วยตัวเอง ทั้งหมดนี้จะช่วยขัดเกลาผู้นำสู่ผู้นำยุคใหม่ที่เก่ง ทั้งบริหารงานและบริหารคน Leadership Boost camp นี้จึงเป็นเครื่องมือจำเป็นที่องค์กรจะมองข้ามไม่ได้ เพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับผู้นำยุคใหม่ ที่เน้นการเรียนรู้ ฝึกฝน ควบคู่ไปกับการลงมือทำจริง ทั้งนี้เพื่อสร้างพนักงานให้กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ ที่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงทางโลกธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ (Trust) และสอนงาน (Coaching) ให้ลูกทีมได้

Gallery GEC

Relationship
building activities

ความสำเร็จ ประสิทธิผลจากการทำงานไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของพนักงานเพียงปัจจัยเดียว ยังมีปัจจัยสาคัญด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง อันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น พนักงานนอกจากจะมีความรอบรู้ในงานแล้ว จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน โดยต้องเข้าใจความคาดหวัง และความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจรากฐานของสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งฝึกการรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก การพิจารณาแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานในแต่ละส่วนได้อย่างสมบูรณ์