ประโยชน์

ผู้ขาย (Seller)

ผู้ขาย (Seller) รับเงินเร็ว ไม่ต้องรอครบกำหนด
ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Invoice)

ลดจำนวนลูกหนี้การค้า

ปรับปรุงงบกระแสเงินสดให้ดีขึ้น

สะดวก รวดเร็ว

ด้วยช่องทางสมัครขอสินเชื่อรูปแบบออนไลน์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

ค้ำประกัน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ