แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ

เพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียนให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์

ขยายวันครบกำหนดชำระเงิน
ตามใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียน

สนุบสนุนให้ผู้ขาย (Seller)

รับเงินค่าสินค้าเร็วขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้ธุรกิจของคู่ค้า

เพิ่มโอกาส

รับส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์ม

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ